Konferencja terroryzm

Instytut Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. oraz zaprasza na konferencję "Systemy i instytucje zwalczające terroryzm w kraju i zagranicą" (18-20.05.2016, Rzeszów).

 

Problematyka:

1. Prawno - organizacyjne sposoby zwalczania terroryzmu.

2. Rola i znaczenie komunikacji dla terrorystów i zwalczania terroryzmu.

3. Systemy antyterrorystyczne i metody zwalczania terroryzmu.

4. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu.

 Zgłoszenia wraz z referatem oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: konferencjaisnt@wp.pl

Planowane wydanie monografii pokonferencyjnej.

 

Rada Naukowa Konferencji:

prof. nadzw. dr hab. Marcin Lasoń, prof. nadzw. dr hab. Leszek F. Korzeniowski,

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Żebrowski, prof. nadzw. dr hab. Kuba Jałoszyński,

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz,

dr inż. Tomasz Bąk, dr Jan Swół, dr Kazimierz Kraj.

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Ewa Wolska – Liśkiewicz, dr inż. Tomasz Bąk, dr Kazimierz Kraj

 

Dane do przelewu bankowego:

Koszt 350 zł - nieprzekraczalny termin wpłaty 20.04.2016 r.

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów

NIP: 5170360898

Kredyt Bank SA (Bank Zachodni WBK SA) 05 1500 1100 1211 0007 0903 0000

Tytułem: Opłata za udział w konferencji (Imię i Nazwisko)

 Proszę przekazać dane do prawidłowego wystawienia faktury.

 

Wytyczne do pisania referatu:

  • Formatowanie i redagowanie: Czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 Ok. ½ arkusza wydawniczego – do max 15 stron znormalizowanego maszynopisu
  • Terminy, wyrażenia obcojęzyczne oraz tytuły artykułów i książek piszemy kursywą.
  • Nie stosować wytłuszczeń (bold).
  • Nie stosować podkreśleń, konsekwentnie stosować skróty (np., r., w. itp.)
  • Jeśli artykuł podzielony jest śródtytułami, na części, to prosimy rozpocząć od „Wprowadzenia”, a na końcu umieścić „Podsumowanie”. Proszę nie numerować śródtytułów.
  • Rysunki, wykresy i fotografie powinny być dostarczone osobno pocztą elektroniczną w formie zeskanowanej lub jako plik elektroniczny w jednym z formatów: *pdf, *jpg, *bmp, *tif .
  • Tabele należy umieszczać możliwie blisko powołania i numerować kolejno. Tabele tworzymy stosując polecenie: Wstawianie – Tabela w MS Word. Tekst tabeli powinien być złożony czcionką Times New Roman 10 pkt. Tytuł nad tabelą, ewentualne objaśnienia pod tabelą.
  • Przypisy: Obowiązują przypisy dolne 10 pkt

 

Przykłady przypisów:

  • Publikacje książkowe:

Zb. Grzegorowski, Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2013, s. 102 – 136.

D. Sanders, Behawioralizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych , red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006, s. 43 – 53.

  • Artykuły w czasopismach:

S. Waltoś, Świadek koronny – obrzeża odpowiedzialności karnej, „Państwo i Prawo” 1993, z.2, s. 16.

 

W przypisach do oznaczania powtórzeń proszę stosować terminologię polską.

 

 
25 listopada 2010 Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych30 czerwca 2010 Seminarium Oblicza terroryzmuZamach na szkole w Bieslanie 1-3.09.2004rZamachy w Bombaju 26-29.11.2008Współpraca transgraniczna w aspekcie zagrożeń terrorystycznych w związku z organizacją EURO 201210 lat po zamachu na World Trade Center
Vlado Czernoziemski
Centrum Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel. 17 866 14 47, fax: +48 17 866 12 22, e-mail: csnt@wsiz.rzeszow.pl